Villa Zoutelande is een gastenverblijf op loopafstand van het strand en de duinen van de Zeeuwse kust.

Algemene voorwaarden

Reserverings- en boekingsvoorwaarden voor kamers in Villa Zoutelande 

Artikel 1: 

Deze boekingsvoorwaarden zijn bestemd voor gasten van Villa Zoutelande in Zoutelande, hiermee te noemen <de huurder>. Na een warm onthaal zullen de eigenaren er alles aan doen om de gasten een onvergetelijk verblijf aan te bieden. 

Artikel 2 – Aankomst en vertrek: 

De huurder is welkom tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de dag van aankomst. In overleg zijn andere aankomsttijden mogelijk. De kamer dient op de dag van vertrek uiterlijk om 10.30 uur weer opgeleverd te worden. 

U kunt ‘s morgens tussen 8.30 uur en 10.00 uur ontbijten. 

Artikel 3 – Betaling: 

De huurder betaalt uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum 50% van het totale huurbedrag. De betaling kan worden overgemaakt t.n.v. De Voogd Services, IBAN-nummer NL92 RABO 0370 6203 64, BIC-code RABONL2U. De rest wordt bij aankomst via onze pinautomaat (met Maestro-card) betaald. 

Artikel 4 – Annulering: 

Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren en is gratis tot 30 dagen voor aanvang van de vastgestelde huurperiode. Bij annulering of wijziging daarna, wordt 50% van het verblijf in rekening gebracht. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid: 

De huurder gaat ermee akkoord de kamer met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te bewonen, met inachtneming van de rust en de omgeving. De eigenaar dient ervoor te zorgen dat het huis en de inhoud in goede staat verkeert. De eigenaar kan nimmer aansprakelijk gesteld worden: 

– Voor schade of gemis ontstaan door tijdelijke onderbreking van levering door Nutsbedrijven. 

– Voor verlies, schade of ongeval geleden door de huurder ongeacht het ontstaan hiervan. 

– Voor verlies, schade of ongeval ontstaan door bijvoorbeeld weersomstandigheden, stakingen of elk ander van buitenkomend onheil. 

Artikel 6 – Roken: 

Roken is strikt verboden in alle ruimtes van Villa Zoutelande. Buiten roken is uiteraard geen probleem. 

Artikel 7 – Huisdieren: 

Om hygiënische redenen zijn huisdieren niet toegestaan in Villa Zoutelande. 

Artikel 8 – Kinderen: 

Ons gastenverblijf is niet geschikt voor jonge kinderen. 

Algemene huurvoorwaarden en bepalingen vakantiewoning Villa Zoutelande 

1. Na ontvangst van de bevestiging van de gemaakte reservering zal huurder aan verhuurder een voorschot betalen van 50% van de huursom zoals op bevestiging vermeld staat. Het resterende bedrag van de huursom zal binnen 4 weken voor aanvang vakantie worden betaald. Betaling t.n.v. De Voogd Services, IBAN-nummer NL92 RABO 0370 6203 64, BIC-code RABONL2U. 

2. Tussen u en verhuurder komt een definitieve overeenkomst tot stand op het moment dat het voorschot aan de verhuurder is betaald. 

3. Verhuurder verplicht zich de vakantiewoning op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder op te leveren. De vakantiewoning is niet geschikt voor groepen jongeren onder de 25 jaar. 

4. Verhuurder mag de vakantiewoning op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant huurders doen bezichtigen. 

5. Huurder zal de gehuurde vakantiewoning niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. 

6. Huurder zal de gehuurde vakantiewoning netjes en proper bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schaden – met uitzondering van de gevaren van brand – door zijn toedoen of nalatigheid aan de vakantieaccommodatie, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Dat geldt eveneens voor vermissing van enig deel van de vakantieaccommodatie, de stoffering of het huisraad. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn de vakantiewoning met de zich daarin bevindende inventaris opgeruimd af te leveren. 

7. Huisdieren zijn niet toegestaan en roken is verboden in de woning. 

8. Huurder zal de gehuurde vakantiewoning uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken 

en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. 

9. Het is verboden in de vakantiewoning andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst. 

10. Het is verboden de bedden zonder lakens en slopen te beslapen. Huurder is verplicht om bedlinnen van de verhuurder af te nemen. Handdoeken zal de huurder zelf meenemen. 

11. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken 

aan andere bewoners van het pand. 

12. Huurder wordt geacht de gehuurde vakantiewoning met de daarin aanwezige inventaris 

te hebben aanvaard overeenkomstig de in de vakantieaccommodatie aanwezige inventarislijst. 

13. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: 

a. diefstal of beschadiging van eigendommen van huurder; 

b. het uitvallen, het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in 

de vakantiewoning; 

c. ongemak c.q. overlast, welke buiten verantwoordelijkheid van verhuurder door derden 

wordt veroorzaakt. 

Voor deze eventuele ongemakken zal huurder geen restitutie van huurgelden kunnen vorderen. 

14. In geval van door huurder veroorzaakte schade zoals bedoeld in artikel 6, behoudt verhuurder zich het recht dit in rekening te brengen bij de huurder. 

15. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn: 

a. indien het voorschot niet is voldaan op het hierboven overeengekomen tijdstip; 

b. indien bij de aanvang van de huurperiode de volledige huursom niet is voldaan; 

c. indien huurder gehuurde vakantiewoning bewoont met meer dan het schriftelijk overeengekomen aantal personen inclusief kinderen; 

d. indien huurder een huisdier meebrengt; 

e. indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat; 

f. indien huurder nalaat de gehuurde vakantiewoning te betrekken op de afgesproken dag, zonder schriftelijk of telefonisch bericht te geven dat hij de gehuurde vakantiewoning later tijdens de huurperiode zal betrekken. 

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub a, 

b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden – teneinde de in die gevallen 

ontstane schade te beperken – te trachten de vakantieaccommodatie voor de tijd waarbij 

het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren. 

16. Bij annulering of voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. 

17. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter.